Editoři

Robert Adam

(*1971)

Jazykovědec, editor a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se vedle problematiky morfologie současné češtiny a teorie a praxe pravopisu zabývá také vývojem českého jazyka, historické mluvnice a pravopisu v 19. století. Byl členem edičního kolektivu, který připravil k vydání korespondenci Boženy Němcové, a je členem edičního kolektivu vydávajícího korespondenci Karla Havlíčka Borovského. Působí v Ústavu českého jazyka a komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na několika svazcích České knižnice coby vědecký redaktor a na dalších pak (Božena Němcová: Babička, Karel Václav Rais: Povídky) coby editor.

Miroslav Červenka

(1932–2005)

Literární teoretik, historik, textolog, editor, básník a vysokoškolský pedagog. Po celý život propojoval své badatelské zájmy literárněteoretické, zejména z oblasti versologie, poetiky a sémiotiky, s tématy literárněhistorickými a textologickými. Věnoval se mezi jiným teorii a historii českého verše (Z večerní školy versologie 1−4, Dějiny českého volného verše, Kapitoly o českém verši), problematice české lyriky na přelomu století (Symboly, písně a mýty), sémiotice literárního díla (Významová výstavba literárního díla) a celé řadě otázek textologických (výbor z nich představuje kniha Textologické studie). Edičně se zabýval mj. Máchou, Bezručem, Neumannem, Březinou či Hrabalem. Do roku 1971 působil v Ústavu pro českou literaturu, během normalizace pokračoval v odborné činnosti mimo oficiální struktury, po roce 1990 působil opět v Ústavu pro českou literaturu a vedle toho na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Miroslav Červenka patřil k zakladatelským osobnostem projektu České knižnice, spoluformoval její ediční zásady a byl dlouholetým předsedou její vědecké rady. Pro edici připravil svazek Básně Karla Hynka Máchy a svazek Básně Karla Tomana.

Výsledky 1 - 12 z 90