O České knižnici

Česká knižnice představuje reprezentativní literární díla vzniklá v českých zemích od počátků našeho písemnictví po současnost. Dlouhodobě koncipovaná ediční řada začala vycházet v roce 1997 a dnes již přesáhla hranici sta titulů, což ji řadí k nejvýznamnějším edičním projektům české literární historie.

Česká knižnice usiluje o zpřístupňování odborně připravených, textově spolehlivých a komentovaných vydání. Na přípravě každého titulu se podílí vědecký redaktor, který spolupracuje s editorem na výsledném textu. Nedílnou součástí všech svazků je komentář, který seznamuje čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti nejen s genezí a historií textu, ale též s dobovým i pozdějším ohlasem díla a jeho zapojením do celku autorovy tvorby.

V současnosti je vydáváno pět svazků České knižnice ročně: čtyři nové, jeden reeditovaný. Každý ročník je koncipován tak, aby v něm byla vyváženě zastoupena různá historická období: starší literatura – literatura 19. století – literatura 20. století, případně literatura současná. Při reedici jsou starší svazky opravovány a aktualizovány.

Od roku 2016 Českou knižnici společně vydávají Nadační fond Česká knižnice (NFČK), Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL AV ČR) a nakladatelství Host. Na vydání jednotlivých svazků každoročně přispívá Ministerstvo kultury České republiky. 

Z těchto stránek je volně dostupná doprovodná edice Seminář České knižnice, která přináší výukový materiál k jednotlivým dílům vydaným v České knižnici. Je určena zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů, resp. jejich vyučujícím. Všechny svazky poskytují průvodce po jednotlivých rovinách komentovaného literárního díla, jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny. Proto jsou určeny především pro její nácvik: pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči (básnickému subjektu), jazyku, stylu nebo básnickým prostředkům.

Seminář České knižnice vydává ÚČL AV ČR. Jeho spolupráce při vydávání České knižnice je součástí programu Akademie věd ČR Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku.