Editoři

Jaroslava Janáčková

(*1930, roz. Musilová)

Literární historička, editorka a vysokoškolská pedagožka. Před odchodem do důchodu působila dlouhá léta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se českou literaturou 19. století, zejména vývojem románu a obecně prózy, při svých analýzách se obrací i ke zkoumání geneze vzniku literárních děl (vzniku Babičky věnovala samostatnou monografii Příběh tajemného psaní). Osobnost a literární dílo Boženy Němcové náleží mezi témata, jež Jaroslava Janáčková dlouhodobě sleduje. Byla členkou edičního kolektivu, který připravil k vydání korespondenci Boženy Němcové. Literatuře 19. století se věnuje též coby editorka a popularizátorka. Dlouholetá členka vědecké rady České knižnice. Podílela se na několika svazcích edice (Božena Němcová: Babička, Alois Jirásek: Staré pověsti české, Teréza Nováková: Úlomky žuly, Jakub Arbes: Romaneta, Josef Václav Sládek: Má Amerika).

Milan Jankovič

(*1929)

Literární teoretik a historik, estetik, vysokoškolský pedagog. Celoživotně se zabývá sémantikou literárního díla (Nesamozřejmost smyslu, Dílo jako dění smyslu, Cesty za smyslem literárního díla), interpretačně a edičně se dlouhodobě věnuje zejména dílu Josefa Václava Sládka, Jaroslava Haška a Bohumila Hrabala (byl mj. členem redakční rady Sebraných spisů Bohumila Hrabala). Do roku 1971 působil napřed na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a poté v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, během normalizace se oboru věnoval jen mimo oficiální struktury a instituce, po roce 1990 byl až do svého odchodu do důchodu opět zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV. Pro Českou knižnici připravil svazek Básně Josefa Václava Sládka a svazek Povídky, črty a hovory Bohumila Hrabala.

Lenka Jungmannová

(*1967)

Teatroložka zabývající se vedle teorie divadla a dramatu zejména historií neoficiálního českého dramatu v letech 1948–1989 a českého dramatu po roce 1989. Modernímu českému dramatu se věnuje i edičně. Působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Zuzana Jürgens

(*1975, roz. Dětáková)

Literární historička, editorka, redaktorka, vysokoškolská pedagožka a kulturní pracovnice. Působila v Ústav pro českou literaturu a na univerzitách v Německu (Kostnice, Berlín), vedla České centrum v Mnichově a v Düsseldorfu, jako editorka a redaktorka spolupracuje s různými nakladatelstvími (Triáda, Torst) a časopisy (Revolver revue). V současnosti působí na univerzitě v Mnichově.

Jaroslav Kolár

(1929–2013)
Literární historik, editor a překladatel. Zabýval se především starší českou literaturou, těžištěm jeho zájmu bylo písemnictví 16. století. Ve svých interpretacích se pokoušel nalézat historicky adekvátní výklady smyslu a fungování textů a ohledával jejich kulturní a historické souvislosti. Věnoval se rozsáhlé ediční činnosti, novodobým čtenářům zpřístupnil literární památky od středověku přes dobu husitkou, český humanismus až po období 19. století. Z ruštiny přeložil řadu zásadní prací literárněvědných. Působil v Ústavu pro českou literaturu AV a na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na ediční přípravě řady svazků České knižnice (Středověké legendy o českých světcích, Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, Tři knížky lidového čtení, Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi).

Michal Kosák

(*1977)

Textolog a editor. Vedle ediční praxe (mj. účast na projektu plnotextové internetové databázi Česká elektronická knihovna, členem kolektivu připravujícího svazky Kritické hybridní edice) se zabývá historií novočeské textové kritiky, věnuje se bezručovské textologii Oldřicha Králíka (monografie S použitím kalendáře), kriticky připravil k vydání Slezské písně Petra Bezruče a spolu s J. Flaišmanem řídí též edici Varianty, věnovanou problematice textologie a editologie. Působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Tomáš Kubíček

(*1966)

Literární teoretik a historik, knihovník a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se věnuje naratologii, dějinám českého strukturalismu a české literatuře 20. století. V současnosti působí jako ředitel Moravského zemského muzea, vyučuje též na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Výsledky 25 - 36 z 90