Začátky České knižnice: prohlášení vědecké rady z roku 1998

čtvrtek, 11 srpen 2022 10:39

V roce 1998 zažívala Česká knižnice nový začátek, o kterém podrobně referoval tehdejší tisk. Poté, co se první ročník nepodařilo v Českém spisovateli dokončit, neboť nakladatelství skončilo v likvidaci (z původně zamýšlených 10-12 svazků tak v roce 1997 vyšly pouze dva), navázala Nadace Česká knižnice na doporučení Nadace Český literární fond spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny.

K propagaci knižní řady byla tehdy vydána brožura, obsahující vedle anotací titulů připravovaných na nejbližší období také dlouhodobý ediční plán České knižnice a seznam členů její vědecké rady. V úvodu brožury byly otištěny dva programové texty nové ediční řady. Byl to jednak přípis Václava Havla, jednak slavnostní adresa, kterou se vědecká rada nadace obracela k literárnímu publiku, k potenciálním odběratelům Knižnice.

Při příležitosti 25. výročí České knižnice jsme na náš web doplnili digitální kopii brožury z roku 1998, v tomto článku přetiskujeme v úplném znění úvodní text podepsaný vědeckou radou (jejím předsedou byl tehdy Miroslav Červenka, tajemníkem Knižnice Dušan Karpatský) jako dokument úvah a motivů, které vedly k založení naší ediční řady:

Vážení přátelé,

odedávna prožíváme jako samozřejmost něco docela nepravděpodobného: několik milionů lidí, kteří se většinou navzájem neznají, užívají o sobě jako celku slovíčka MY. A jsou chvíle, kdy to pro ně má velmi hluboké a zároveň praktické důsledky.

Měli by vědět, proč to dělají.

Nikdo jim to nenařizuje. Toto MY nezaznívá zvenčí, ale z nitra našich bytostí. Je intimní vzpomínkou, přímým prožitkem přítomné chvíle, osobní připraveností na budoucí.

Právě takové MY nám dává spoluprožít naše literární dědictví. Co z nás udělalo národ, nejsou holé události, ale události, ze kterých se stal osud. Byly tak vestavěny do čehosi, co trvá. Národ je duchovní práce ve staletích.

Bez literatury o tom nic nevíme.

Ne proto, že se v literatuře píše o národě. Literatura píše národ, a právě tehdy, když se obrací k pravdám i iluzím širého světa, když si hraje a sní, když rodákům tvrdě staví před oči jejich sebeklam, omyl a hřích, když z jiných krajin přináší cizí záhadnou zkušenost, když zkusmo ze zlomků všedního světa buduje světy neznámé nebo imaginární.

Rozhodli jsme se vydávat Českou knižnici, protože toužíme, aby naše literatura byla s námi, jako byla vždycky, a protože vidíme, že dnes tomu zdaleka tak není. Trápí nás, že člověk zajímající se o literaturu nemůže prostě zajít do knihkupectví a dostat tam svého Nerudu, Vančuru, svou Legendu o svaté Kateřině. Jen s obtížemi a mezerami si můžeme dávat dohromady své knihovničky.

Česká knižnice je koncipována tak, aby pro široké vrstvy čtenářů zastupovala naše písemnictví jako celek, v jeho hlavních liniích a výtvorech umělecky nejpůsobivějších. Dvě stě svazků České knižnice jsme pro vás vybírali odborně, ale to neznamená, že poučení o dějinách literatury bylo naším rozhodujícím měřítkem. Chceme pro vás zpřítomnit literaturu jako trvale působící dobrodružství ducha a jako to, co nás, dnes a tady, okouzluje jako umění.

Šest každoročních svazků v jednotné grafické úpravě bude zvoleno vždy z různých dob, literárních druhů a názorových světů, ale tím vzrušenější, doufáme, bude dialog, který spolu povedou ve vzájemném odpovídání, sporu a překvapivé shodě přes předěly věků. Věříme, že svazky České knižnice vnesou do vašich knihoven i do vašich srdcí neklid a předvedou vám, po jak klikatých, křižujících se a odbočujících cestách se ubíralo naše slovesné tvoření - od nejstarších legend až do doby nejnovější.

Text svazků České knižnice bude nově odborně připraven nebo se opře o dosavadní nejlepší vydání. Vědecká spolehlivost a věrnost původnímu znění bude zajištěna moderními metodami textové kritiky, které počítají i s očistou od chyb a vnějších zásahů. Pravopis nebude ztěžovat, ale usnadňovat přístup k dílu. Velkou pozornost věnujeme komentářům, které nemají být autoritativními výklady toho, "co chtěl básník říci", ale budou počítat s přemýšlivým, umělecky citlivým publikem a s jeho iniciativou. Nabídnou proto čtenáři především informace o okolnostech vzniku textů, významech symbolů a dobových odkazů, o kulturně historických souvislostech podstatných pro rozvinutí významového potenciálu díla.

Chceme spolu s vámi psát další kapitolu tvorby našeho MY.

Čtenáři, kteří se rozhodnou pořídit si Českou knižnici jako celek a přihlásí se k odběru všech jejích svazků, zaplatí méně. Počítejte s tím, že knížky, které vám dnes připadají méně atraktivní, váš zaujmou později, nebo vaše děti. Úplnost knižnice přidává další hodnotu k součtu hodnot jednotlivých svazků. Knihy České knižnice tu nejsou na jedno použití. Už po několika letech, natož až se Česká knižnice bude blížit svému dovršení, budete mít doma podstatnou reprezentaci české literární kultury.

Vědecká rada České knižnice

Nově na našem webu najdete rovněž následující brožuru s katalogem České knižnice, kterou v roce 2000 opět vydala Nadace Česká knižnice ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny.

Zpracoval Pavel Janáček