Miroslav Červenka

(1932–2005)

Literární teoretik, historik, textolog, editor, básník a vysokoškolský pedagog. Po celý život propojoval své badatelské zájmy literárněteoretické, zejména z oblasti versologie, poetiky a sémiotiky, s tématy literárněhistorickými a textologickými. Věnoval se mezi jiným teorii a historii českého verše (Z večerní školy versologie 1−4, Dějiny českého volného verše, Kapitoly o českém verši), problematice české lyriky na přelomu století (Symboly, písně a mýty), sémiotice literárního díla (Významová výstavba literárního díla) a celé řadě otázek textologických (výbor z nich představuje kniha Textologické studie). Edičně se zabýval mj. Máchou, Bezručem, Neumannem, Březinou či Hrabalem. Do roku 1971 působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, během normalizace pokračoval v odborné činnosti mimo oficiální struktury, po roce 1990 působil opět v Ústavu pro českou literaturu a vedle toho na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Miroslav Červenka patřil k zakladatelským osobnostem projektu České knižnice, spoluformoval její ediční zásady a byl dlouholetým předsedou její vědecké rady. Pro edici připravil první dva svazky: Básně Karla Hynka Máchy a Básně Karla Tomana.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Miroslav Červenka (ve Viole 27. 11. 1990), foto Josef Chuchma, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka LAPNP, L.a. 29/94