Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

(1564–1621)

Český zemský šlechtic, dvořan a diplomat, válečník, hudebník a autor zásadního renesančního cestopisu.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic pocházel ze staré, byť nepříliš zámožné šlechtické rodiny. Dostalo se mu vzdělání v mnoha oborech, od mládí působil v knížecích a později císařských službách (byl mj. komorník Rudolfa II.). Účastnil se tureckých válek, během nichž osvědčil vojenský talent. Po smrti své manželky se vydal na pouť do Jeruzalém a Egypta – vedle náboženských důvodů je vedla i touha blíže poznat cizí kraje obývané Turky. Tuto svou cestu popsal v zásadním díle cestopisné literatury vrcholného humanismu, knize Putování aneb Cesta z království českého... (1608). Na přelomu desátých a dvacátých let 17. století stál na straně odbojných stavů, po porážce stavovského povstání byl popraven.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)

vyobrazení:
Portrét Kryštofa Harant z Polžic a Bezdružic, vzniklý v období 1601–1608 a tiskem publikovaný v posledně uvedeném roce v prvním vydání Harantova Putování; mědiryt podle vlastní kresby zhotovené "ad vivum" vyryl Aegidius Sadeler, zdroj: Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: Portréty předbělohorských intelektuálů, Praha: Academia, 2022, s. 184