Jan Blahoslav

(1523–1571)

Všestranná kulturní osobnost, biskup Jednoty bratrské.

Jan Blahoslav byl od mládí spjat s Jednotou bratrskou, své humanitní vzdělání i své široce založené kulturní snažení dával ve prospěch své církevní obce. Jednotu bratrskou hájil svými obrannými spisy, svou polemikou s odpůrci vyššího vzdělání rozhodl dlouhotrvající spor ve své církvi. Dlouholeté lingvistické zájmy uplatnil při novém překladu Nového zákona do češtiny i při dalších redakčních a autorských pracích na knižní produkci Jednoty, teoreticky pak i při práci na české gramatice, již zamýšlel jako pomůcku pro překladatele a kazatele. Pole jeho vědeckého zájmu bylo velmi široké, zabýval se mimo jiné rovněž hudební teorií, prozodií či historií.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 1, A–G)

vyobrazení:
Jan Blahoslav, reprofoto rytiny, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka PNP – negativy, sign. 2890