Jan Blahoslav

(1523–1571)

Všestranná kulturní osobnost, biskup jednoty bratrské.

Jan Blahoslav byl od mládí spjat s jednotou bratrskou, své humanitní vzdělání i své široce založené kulturní snažení dával ve prospěch své církevní obce. Jednotu bratrskou hájil svými obrannými spisy, svou polemikou s odpůrci vyššího vzdělání rozhodl dlouhotrvající spor ve své církvi. Dlouholeté lingvistické zájmy uplatnil při novém překladu Nového zákona do češtiny i při dalších redakčních a autorských pracích na knižní produkci jednoty, teoreticky pak i při práci na české gramatice, již zamýšlel jako pomůcku pro překladatele a kazatele. Pole jeho vědeckého zájmu bylo velmi široké, zabýval se mimo jiné rovněž hudební teorií, prozodií či historií.